Paslaugų teikimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios internetinės parduotuvės EXPLORINK.LT paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos paslaugas įsigyjančių asmenų ir Parduotuvės valdytojo teisės ir pareigos, Paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė, intelektinės nuosavybės nuostatos ir kitos su Parduotuvės naudojimu susijusios nuostatos.
1.2. Parduotuvės valdytojas (arba Pardavėjas) – tai internetinio puslapio savininkas ir valdytojas MB „Didelis pasaulis“, Lietuvos Respublikoje registruotas ir veikiantis juridinis asmuo, įmonės kodas 306260755, reg. adresas V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.3. Paslaugas įsigyjantis asmuo (arba Pirkėjas) – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Parduotuvėje sudaroma galimybė įsigyti Paslaugas už nustatytą mokestį ir kuris pateikia Užklausą. Tuo atveju, kai nesutampa asmuo, pateikęs Užklausą ir asmuo, sumokėjęs už Paslaugas, Pirkėju yra laikomas asmuo, sumokėjęs už Paslaugas.
1.4. Parduotuvė – tai Interneto svetainėje www.explorink.lt, esanti Paslaugų teikimo platforma.
1.5. Paslaugos – tai Parduotuvės valdytojo teikiamos kelionių planavimo paslaugos. Paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo pateiktą Užklausą. Paslaugų turinys apima kelionės metu lankytinų vietų, veiklų, nakvynės ir kitas rekomendacijas. Pardavėjas neteikia kelionių organizavimo paslaugų, t.y. neatlieka kelionės elementų užsakymo, rezervavimo ar įgijimo Pirkėjo vardu ar jo naudai, bei neteikia kitų turizmo paslaugų, kaip tai apibrėžta LR Turizmo įstatyme.
1.6. Užklausa – tai Pirkėjo Parduotuvėje užpildoma Paslaugų užsakymo anketa, kurioje Pirkėjas pateikia savo asmens duomenis ir suformuoja pageidaujamos Paslaugos suteikimo kriterijus, nurodydamas pageidaujamą kelionės kryptį, trukmę, turinį ir kitus duomenis.
1.7. Kelionės planas – tai Paslaugų teikimo rezultate Pirkėjui elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamas dokumentas, pateikiantis pageidaujamos kelionės planą, atitinkantį Užklausą. Pardavėjas teikia šiuos Kelionės planus: 1) Mini, 2) Standartinis, 3) „Be rūpesčių“. Kelionės planų turinys atskleistas Parduotuvėje, skiltyje „Kelionių planai“.
1.8. Paslaugas įsigyjantys asmenys įgyja teisę naudotis Parduotuve tik sutikę su šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2. Pirkėjų registracija ir duomenų apsauga
2.1. Paslaugos Parduotuvėje įsigyjamos be Pirkėjo registracijos ar paskyros sukūrimo, Pirkėjui susipažinus su šiomis Taisyklėmis, pateikus Užklausą bei sumokėjus už Paslaugas nustatyta tvarka.
2.2. Paslaugos Parduotuvėje parduodamos tik:
2.2.1. veiksniems fiziniams asmenims (t. y. asmenims, sulaukusiems pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);
2.2.2. nepilnamečiams nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, pateikusiems tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
2.2.3. juridiniams asmenims, Paslaugas užsakantiems per juridinio asmens atstovą, turintį reikiamą įgaliojimą ar atstovaujantį juridinį asmenį teisės aktų nustatyta tvarka.
2.3. Pateikdamas Užklausą Pirkėjas patvirtina, kad:
2.3.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas supranta ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Parduotuve Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
2.3.2. Užklausoje pateikė teisingus, tikslius ir išsamius duomenis. Bet kokios pasekmės, atsiradusios dėl neteisingų ar neišsamių duomenų pateikimo, tenka Paslaugas įsigyjančiam asmeniui.
2.4. Informacijos, kuri yra susijusi su Paslaugas įsigyjančio asmens duomenimis, rinkimui ir tvarkymui yra taikoma Pardavėjo privatumo politika, kuri pateikiama skiltyje „Privatumo politika“.

3. Paslaugų sutarties su Pirkėju sudarymas, Paslaugų teikimo tvarka
3.1. Sutarties sudarymo momentas. Paslaugų sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja ir pateikia Užklausą bei avansu sumoka už Paslaugas pagal Pardavėjo Užklausoje nurodytais kontaktiniais duomenimis atsiųstus mokėjimo duomenis. Mokėjimas už Paslaugas yra laikomas Paslaugų teikimo sutarties sudarymo patvirtinimu.
3.2. Sutarties terminas. Sudaryta Paslaugų sutartis galioja iki jos pilno ir tinkamo įvykdymo. Sutartis laikoma įvykdyta ir Paslaugos suteiktomis Pardavėjui elektroninio ryšio priemonėmis pateikus Pirkėjui Kelionės planą.
3.3. Paslaugų teikimo laikotarpis. Paslaugos pradedamos teikti Pirkėjui apmokėjus Paslaugų kainą, laikantis šių terminų:
3.3.1. Pirkėjui pasirinkus „Vakar būtų buvę puiku“ – per 2 darbo dienas nuo Užklausos pateikimo ir Paslaugų kainos apmokėjimo arba anksčiau / skubos tvarka.
3.3.2. Pirkėjui pasirinkus „Dar neskubu, galiu luktelt iki 5 d.d.“ – per 5 darbo dienas nuo Užklausos pateikimo ir Paslaugų kainos apmokėjimo.
3.4. Paslaugų kokybė. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis, jeigu Kelionės planas, jame pateiktos kelionės elementų rekomendacijos iš esmės atitinka Užklausoje nurodytą informaciją ir pateiktus duomenis, kriterijus. Pirkėjo nuomonė, dėl rekomendacijų priimtinumo, pagrįsta tokiais argumentais, kaip „mėgstu, nemėgstu, patinka, nepatinka, negaliu, nesugebu, ne tai turėjau omenyje“ nėra laikoma nekokybiško Paslaugų suteikimo argumentais, jeigu atitinkamos informacijos Pirkėjas nenurodė Užklausoje, skiltyje „kita informacija“.
3.5. Paslaugų garantija. Pardavėjas teikia suteiktų Paslaugų garantiją, kurios trukmė – 5 darbo dienos po Paslaugų suteikimo. Garantija teikiama Pirkėjui elektroninio ryšio priemonėmis per nurodytą terminą kreipiantis į Pardavėją dėl pateikto Kelionės plano neatitikimo Užklausai. Tokiu atveju Pardavėjas įvertina Pirkėjo argumentus ir pageidavimus ir, esant neatitikimui, per 2 darbo dienas koreguoja Kelionės planą nedidindamas Paslaugų kainos.
3.6. Paslaugų atsisakymas. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Platformoje sudarytos Paslaugų sutarties šia tvarka:
3.6.1. Po Paslaugų kainos sumokėjimo – iki Kelionės plano faktinio pateikimo, pateikdamas Pardavėjui rašytinį pranešimą apie Paslaugų atsisakymą be priežasties Pardavėjo nurodytais kontaktiniais adresais. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui už Paslaugas sumokėtą sumą, išskaičiavęs iš jos 40 proc. sumos, skirtos Pardavėjo patirtiems Paslaugų sutarties administravimo ir vykdymo bei perleisto know-how kaštams padengti.
3.6.2. Po Paslaugų kainos sumokėjimo, jeigu suėjus Paslaugų suteikimo terminui Pardavėjas vėluoja pateikti Kelionės planą ir jo nepateikia per 1 darbo dieną po atitinkamo raginimo iš Pirkėjo gavimo. Tokiu atveju Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, grąžina Pirkėjui už Paslaugas sumokėtą sumą, išskaičiavęs iš jos 10 proc. sumos, skirtos Pardavėjo patirtiems Paslaugų sutarties administravimo kaštams padengti.
3.6.3. Po Kelionės plano pateikimo atsisakyti Paslaugų sutarties Pirkėjas gali per 5 darbo dienas, tačiau tik tuo atveju, jeigu pateiktas Kelionių planas iš esmės neatitinka Pirkėjo pateiktos Užklausos (t.y. daugiau nei dviem penktadaliais kriterijų) ir Pardavėjas neištaiso Kelionės plano trūkumų per garantinį laikotarpį.
3.7. Papildomos paslaugos. Tuo atveju, jeigu pateikus Kelionės planą Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją dėl jo koregavimo pagal papildomus kelionės kriterijus (t.y. kriterijus, kurie nebuvo nurodyti Užklausoje), Pardavėjas:
3.7.1. Kelionės planą papildo nedidindamas Paslaugų kainos, jeigu papildomi kriterijai nežymiai koreguoja Užklausos duomenis;
3.7.2. Kelionės planą papildo už papildomą iki 30 proc. pradinės kainos mokestį, jeigu papildomi kriterijai yra nauji ir/ar iš esmės keičia Užklausos duomenis.
3.7.3. Turi teisę atsisakyti suteikti papildomas paslaugas, esant Pardavėjo sutarties atsisakymo pagrindams ir/arba Pirkėjui nesutinkant mokėti Papildomų paslaugų kainos.
3.8. Intelektinė nuosavybė. Paslaugų turinys sudaro Pardavėjui komercinę vertę turinčią informaciją, know-how. Pateikdamas Kelionės planą Pardavėjas suteikia Pirkėjui teisę naudotis Kelionės planu asmeniniais tikslais, be teisės perparduoti paslaugą ar kitaip komerciškai eksploatuoti iš Pardavėjo gautą know-how.

4. Šalių teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo Užklausą, turi teisę susisiekti su Pirkėju dėl Užklausos patikslinimo. Patikslinti Užklausos duomenys yra fiksuojami Pardavėjui išsiunčiant patikslinant Užklausą Pirkėjo patvirtinimui. Pirkėjas laikomas patvirtinusiu Užklausos duomenis, jeigu nepareiškia prieštaravimų iki Paslaugų kainos sumokėjimo.
4.2. Pardavėjas turi teisę nustatyti Parduotuvėje skelbiamas Paslaugų kainas savo nuožiūra. Pirkėjui yra taikoma Paslaugų kaina, kuri buvo skelbiama Parduotuvėje Užklausos pateikimo metu.
4.3. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui išrašytą sąskaitą už apmokėtas Paslaugas.
4.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas Pirkėjui ir/ar sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas Užklausoje pateikia netikslius, neteisingus ar iškraipytus duomenis, taip pat duomenis, neatitinkančius tikrovės, geros moralės arba jeigu Užklausoje pateiktus duomenis atitinkanti kelionė yra objektyviai neįmanoma (Pardavėjo sutarties atsisakymo pagrindai).
4.5. Pirkėjas turi teisę įsigyti Paslaugas Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.6. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas Paslaugas šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
4.7. Pirkėjui draudžiama kėsintis į Parduotuvės saugumo sistemas, trikdyti svetainės veikimą, nepagrįstai skleisti Pardavėją ar Parduotuvę diskredituojančią informaciją.

5. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka
5.1. Paslaugų kainos Platformoje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su taikomais mokesčiais, jeigu Pardavėjas yra tokių mokesčių mokėtojas.
5.2. Už Paslaugas atsiskaitoma naudojantis „kevin.“ mokėjimų sistemų teikiamomis mokėjimo formomis. Šiam atsiskaitymo paslaugų teikėjui Pirkėjo pateikiami mokėjimui reikalingi duomenys yra tvarkomi minėto tiekėjo nustatyta tvarka ir sąlygomis, skelbiamomis jo valdomuose interneto puslapiuose.

6. Atsakomybė
6.1. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas išlaidas ar kitokius nuostolius, jeigu jie kyla dėl Pirkėjo neteisėtų veiksmų Parduotuvėje.
6.2. Platformos valdytojas negali būti laikomas atsakingu už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Platformą, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę.
6.3. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį arba visišką Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad numatyti įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,,Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės”.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, Šalims kreipiantis viena į kitą Parduotuvėje ir Užklausoje pateiktais kontaktiniais adresais. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme, pagal Platformos valdytojo buveinės vietą.
7.3. Pardavėjas priima pretenzijas Platformos skiltyje „Kontaktai“ numatytais informavimo būdais.

Taisyklių redakcija: 2023 m. balandžio 26 d.